Uszkodzenia pojazdu w wyniku odholowania na koszt właściciela

Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku odholowania pojazdu na koszt właściciela na wniosek Straży Miejskiej, Policji lub Służb Ratunkowych.

W artykule „Odholowanie pojazdu przez Straż Miejską lub Policję” opisałem jak wygląda procedura odholowywania pojazdów. Jeżeli już wiemy kto i na jakich warunkach odholował nasz pojazd powstaje pytanie : kto odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku odholowania pojazdu.

Dla przykładu w sytuacji gdy dokonaliśmy wszystkich formalności związanych z odbiorem naszego odholowanego pojazdu, udajemy się na parking, na którym znajduje się nasz pojazd, okazuje się jednak, że został uszkodzony – mogą to być uszkodzenia karoserii, przebite opony, wybita szyba czy uszkodzenie silnika lub zawieszenia, wówczas pojawia się pytanie co mamy zrobić w takim przypadku.

W powyższych przypadkach przede wszystkim należy zacząć od tego kto ponosi odpowiedzialność za takie uszkodzenia. Jeżeli Policja lub Straż Miejska ma podpisaną umowę z firmą holującą to można założyć, iż w takiej umowie znajduje się zapis o tym, że za uszkodzenia pojazdów odpowiada firma holująca. Firmy zajmujące się holowaniem pojazdów zazwyczaj mają wykupione ubezpieczenie OC, które w przypadku zdarzeń związanych z uszkodzeniami pojazdów pokrywa wartość poniesionych szkód.

Jeżeli ustalimy już kto odpowiada za powstałe szkody należy wskazać jak zabezpieczyć się przed ewentualnym ich dochodzeniem. W wielu przypadkach firmy odpowiadające za holowanie nie będą uznawały roszczeń związanych z uszkodzeniem pojazdu. Tłumaczenia zazwyczaj polegają na tym, że pracownik wykonywał swoją pracę prawidłowo, że uszkodzenia nie mogły powstać w wyniku holowania pojazdu, albo że pojazd był uszkodzony już wcześniej, a my chcemy jedynie wyłudzić odszkodowanie.

Nasuwa się pytanie jak możemy zabezpieczyć się przed ewentualnym sądowym dochodzeniem roszczeń związanych z zapłatą za powstałe uszkodzenia.

W pierwszej kolejności należy wezwać Policję na parking strzeżony, na którym znajduje się nasz odholowany pojazd, Policja sporządzi notatkę z zauważonych przez nas uszkodzeń. Jeżeli okaże się, że pojazd ma uszkodzony silnik lub zawieszenie, to należy odholować (lub pojechać jeżeli jest to możliwe) do warsztatu samochodowego, następnie wezwać rzeczoznawcę i w obecności rzeczoznawcy zlecić warsztatowi rozebranie pojazdu, który będzie mógł określić przyczynę uszkodzenia pojazdu.

Dla przykładu:

Odholowany pojazd ma uszkodzony silnik, rzeczoznawca po rozebraniu pojazdu stwierdza, iż uszkodzenia powstały w wyniku przeciągania pojazdu po nawierzchni na włączonym biegu. Może się to stać w wyniku wciągania pojazdu na lawę. Innymi przykładami mogą być np. urwane koła, przebita opona, pourywane drążki stabilizatorów czy urwany tłumik.

Warto jest posiadać inne dowody na uszkodzenie przez firmę holującą naszego pojazdu np:

 • możemy udać się na miejsce, z którego został odholowany nasz pojazd i poprosić o udostępnienie nagrań z monitoringu, który nagrał moment w którym podjeżdżamy sprawnym pojazdem na miejsce odholowanego pojazdu;

 • możemy poprosić Straż Miejską czy Policję o udostępnienie fotografii, które były wykonywane podczas procedury odholowywania pojazdu;

 • możemy poszukać świadków, którzy widzieli jak podjeżdżamy sprawnym samochodem.

Podsumowując należy wskazać, iż udowodnienie tego, że uszkodzenia naszego pojazdu powstały w wyniku holowania przez firmę specjalizująca się w tego typu usługach, może okazać się niezwykle trudne. Za każdym razem należy rozważyć czy uszkodzenia pojazdu są na tyle duże, że ich dochodzenie w sądzie będzie opłacalne, jeżeli jednak wybierzemy drogę sądową, bezpiecznym jest zebranie dowodów, które potwierdzą nasza wersję wydarzeń.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odholowanie pojazdu przez Straż Miejską lub Policję

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których pojazd znika z miejsca, w którym wcześniej go pozostawiliśmy. Pierwsza myśl jaka przychodzi nam do głowy to, że nasz pojazd został skradziony, na szczęście – lub nie, nie tylko złodzieje interesują się naszymi pojazdami. Często pozostawiając pojazd w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zostaje on odholowany na polecenie Straży Miejskiej lub Policji na parking strzeżony.

Polskie prawo przewiduje możliwość odholowania pojazdu na koszt właściciela w następujących przypadkach :

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nie oznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Dodatkowo pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, jeżeli:

a) osoba kierująca nim znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

b) osoba kierująca nim nie posiadała przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

c) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

d) utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej

e) nie posiada tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 • policjant;
 • strażnik gminny (miejski);
 • osoba dowodząca akcją ratowniczą.

Odholowane pojazdy umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

W przypadku podejrzenia, iż usunięto nasz pojazd w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską lub Policją w celu ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego przez straż miejską lub policję stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.

Warunkami odbioru pojazdu z parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

 1. zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu czyli przez Policję lub Straż Miejską;
 2. dokumentu tożsamości;
 3. dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe);
 4. pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 5. dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu.

Należy pamiętać o tym, że odebrać pojazd można dopiero po całkowitym uiszczeniu opłaty za holowanie pojazdu – w powyższych przypadkach nie jest możliwe rozłożenie opłaty na raty.

Podsumowując należy wskazać, że pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym może wiązać się z dużymi kosztami jego odebrania. Dlatego pozostawiając pojazd bezpiecznym jest sprawdzenie czy miejsce jest do tego odpowiednie. Odebranie pojazdu wiąże się nie tylko z kosztami jakie musimy ponieść, ale i z czasem jaki musimy poświęcić, zarówno na dojazd do jednostki, na której polecenie nasz pojazd został odholowany oraz dojazd do parkingu strzeżonego, na którym przebywa nasz pojazd.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Cofnięcie licznika w samochodzie przez sprzedawcę jest przestępstwem oszustwa

Przebieg pojazdu, jest jedną z najważniejszych cech wpływających na cenę pojazdu. Coraz częściej możemy natknąć się na pojazdy, których przebiegi były „cofane” lub inaczej „korygowane”. Jak więc wygląda odpowiedzialność sprzedawcy za cofnięty licznik pojazdu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że właściciel pojazdu może korygować ilość przejechanych kilometrów bez żadnych konsekwencji, jednakże w przypadku sprzedaży pojazdu powinien on poinformować o dokonanej korekcie licznika. Jeżeli jednak sprzedający nie poinformował kupującego o przeprowadzonych korektach przebiegu pojazdu, popełnia on przestępstwo oszustwa regulowane w art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 286 § 1 k.k. „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy wskazać, że samo cofnięcie przebiegu nie jest przestępstwem. Jeżeli natomiast cofnięcie przebiegu jest nakierowane na wprowadzenie w błąd nabywcy pojazdu co do rzeczywistego przebiegu pojazdu, a w konsekwencji uzyskania wyższej ceny za sprzedawany pojazd wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa regulowanego przez art. 286 § 1 k.k.

Wobec powyższego, jeżeli uzyskamy informację, o cofniętym przebiegu pojazdu, który zakupiliśmy, powinniśmy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa do właściwych organów ścigania. Naszym zadaniem będzie w tym przypadku udowodnienie, że pojazd który zakupiliśmy ma cofnięty przebieg, oraz że nie zostaliśmy o tym poinformowani w momencie zakupu pojazdu. Można z góry założyć, że sprzedawca będzie się zasłaniał niewiedzą, tym, że poinformował nas o dokonanych korektach licznika lub że jego działanie nie było nastawione na osiągnięcie korzyści majątkowej.

Zgodnie z zasadą domniemania niewinności, to do oskarżyciela publicznego będzie należało udowodnienie tego, że przebieg pojazdu został cofnięty przez sprzedającego, w celu osiągnięcia przez niego korzyści majątkowych. Naszym zadaniem będzie przedstawienie dowodów którymi mogą być np.:

 • zeznania świadków,

 • umowy kupna sprzedaży,

 • opinie biegłych z zakresu mechaniki samochodowej;

 • nagrania z przeprowadzonych oględzin i badań;

 • dokumenty z poprzednich lat dotyczące napraw pojazdu na których widnieje przebieg wyższy niż obecnie;

 • wydruk oferty z serwisu aukcyjnego;

Warto jest zabezpieczyć się poprzez np. zawarcie przebiegu pojazdu (nie stan licznika czy wskazanie licznika) na umownie kupna sprzedaży, czy kupowanie pojazdu z drugą znajomą nam osobą. Należy dodać, że na stronach portali ogłoszeniowych zazwyczaj widnieją informacje dotyczące przebiegu pojazdu. Warto jest zabezpieczyć się dodatkowo, wykonując screen oferty, który w późniejszym czasie w przypadku wykrycia przestępstwa oszustwa dokonanego przez nieuczciwego sprzedawcę, możemy wykorzystać to jako dowód na wprowadzenie nas w błąd co do rzeczywistego przebiegu pojazdu.

Pierwszorzędną kwestią będzie udowodnienie tego, że zawierając umowę kupna sprzedaży istotnym czynnikiem, który spowodował to że zdecydowaliśmy się na konkretny pojazd będzie jego przebieg, który powinien zazwyczaj odzwierciedlać zużycie części mechanicznych jak i karoserii. Będziemy musieli wykazać, że gdyby pojazd miał większy przebieg to nie zdecydowalibyśmy się na zakup pojazdu za ustaloną cenę, ponieważ mogłoby to się wiązać z większym nakładem na wymianę zużytych części czy późniejszą sprzedażą.

Podsumowując należy wskazać, że przed zakupem używanego pojazdu warto jest dołożyć wszelkich starań by wykryć prawidłowy przebieg pojazdu, który prawdopodobnie odzwierciedli nam później w jego mniejszej awaryjności. Jeżeli zostaliśmy dotknięci oszustwem które przejawia się w zakupie pojazdu z cofniętym licznikiem możemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które powinniśmy poprzeć jak największą ilością dokumentów świadczących o naszej racji.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Jak uniknąć zakupu pojazdu z cofniętym licznikiem

W tym artykule opiszę jak dokonać zakupu pojazdu, w którym przebieg został cofnięty.

Dokonując zakupu używanego pojazdu zależy nam zazwyczaj na tym by jego stan techniczny był idealny a przebieg bliski 0. Niestety większość używanych pojazdów ma wykonane tzw. „korekty licznika” lub inaczej mówiąc ma cofnięte liczniki – ta nazwa pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów kiedy to manualne liczniki można było cofnąć poprzez mechaniczną ingerencję w zegary lub manualne cofanie. Na aukcjach serwisów internetowych możemy znaleźć ogłoszenia na których za kilkadziesiąt-kilkaset złotych można dokonać korekty licznika.

Firmy zajmujące się zawodowym pośrednictwem w obrocie pojazdami, dokonują tego procederu na szeroką skalę z uwagi na znikoma wykrywalność tego przestępstwa. Sprzedający pojazdy używane, tzw. „handlarze” czy komisy samochodowe cofają przebiegi pojazdów z uwagi na cenę jaką mogą osiągnąć ze sprzedaży pojazdu, a która jest wyższa jeżeli przebieg pojazdu jest niższy.

Proceder cofania liczników w Polsce jest powszechny, jednakże prawo chroni nas przed nieuczciwymi sprzedawcami. W kolejnych artykułach poruszę odpowiedzialność prawną z tytułu kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego, nieuczciwego sprzedawcy, który sprzedał nam pojazd z cofniętym licznikiem.

W tym miejscu nasuwa się więc pytanie jak więc zabezpieczyć się przed nieuczciwym działaniem sprzedawcy polegającym na „cofnięciu” czy korekcie licznika?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na cenę pojazdu. W serwisach aukcyjnych możemy spotkać się z różnymi cenami sprzedawanych pojazdów. Mając na uwadze konkretną markę i model pojazdu, jego kolor, liczbę drzwi, rodzaj nadwozia a także pojemność silnika i wyposażenie, możemy spotkać się z cenami, które wysoce odbiegają od średniej rynkowej za sprzedawany pojazd. Jeżeli więc pojawi się samochód, który ma cenę o wiele niższą niż średnia rynkowa, należy wziąć pod rozwagę co powoduje tak niską cenę.

Jeżeli jednak znajdziemy pojazd, który spełnia nasze wymagania, jego cena jest bliska średniej rynkowej, warto jest ocenić jego stan techniczny, który powinien odpowiadać liczbie przejechanych kilometrów. Materiały eksploatacyjne z jakich wykonane są pojazdy, zazwyczaj są takiej jakości, która powinna pozwolić na ich wykorzystywanie bez oznak zużycia przez przynajmniej 100-150 tys. km.

Wobec powyższego, jeżeli pojazd który oglądamy ma przebieg nieprzekraczający 200 tys km, a posiada widoczne ślady zużycia w postaci:

 • przetartych foteli;

 • wytartej gałki zmiany biegów;

 • wytartych elementów gumowych (na przykład na pedałach);

 • zniszczonej tapicerka siedzeń;

 • wytartej kierownicy;

 • zapadniętego siedziska foteli;

 • poszarpanych wykładzin podłogowych.

prawdopodobnie miał cofnięty licznik. Jak można to sprawdzić? Niestety jest to bardzo trudne do udowodnienia. Możemy dokonać tego np. poprzez sprawdzenie historii pojazdu w autoryzowanym serwisie danej marki, lub korzystając z usług firm specjalizujących się w tego typu usługach.

Od 2014 roku w Polsce występuje obowiązek wpisywania przebiegu przy wykonywaniu okresowych badań technicznych. Proces ten z pewnością ułatwi stwierdzenie rzeczywistego przebiegu pojazdu.

Cofanie przebiegów w pojazdach jest powszechnym zjawiskiem. Sprzedający dokonują zmian w licznikach, zmieniają elementy pojazdu, które ulegają zużyciu tak aby na pierwszy rzut oka określenie przebiegu pojazdu było nie możliwe. Dlatego dokonując zakupu pojazdu należy się kierować przede wszystkim „chłodną głową”. Pośpiech i wstępne zauroczenie pojazdem mogą okazać się zgubne, dlatego każdorazowo należy dokonać oceny stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do jego wieku, ceny i właściwości osobistych sprzedającego.

W kolejnych artykułach opiszę odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego oraz cywilnego z tytułu wprowadzenia w błąd kupującego pojazd co do rzeczywistego przebiegu pojazdu.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu oddanego do naprawy

W poniższym artykule opiszę jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu oddawanego do naprawy.

Oddając pojazd do naprawy, warto jest spisać protokół zdawczo-odbiorczy. W takim protokole należy wskazać, które części warsztat ma nam wymienić, dodatkowo możemy zamieścić informacje o uszkodzeniach zewnętrznych pojazdu, np. że pojazd nie posiada lub posiada rysy na karoserii. Będzie to przydatne w przypadku pozostawienia pojazdu w warsztacie na kilka dni, wtedy oddając pojazd i my i mechanik wiemy które elementy są uszkodzone (np. w przypadku zarysowania pojazdu, czy zabrudzenia wnętrza pojazdu) będziemy wiedzieli czy doszło do tego przed oddaniem pojazdu czy w trakcie naprawy pojazdu.

W protokole takim należy wskazać:

 • Datę, miejsce oraz godzinę przekazania pojazdu:Osobę przekazującą oraz osobę odbierającą:

 

 • Dane techniczne pojazdu czyli:

 

 • nr rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, pojemność, numer VIN, kolor, przebieg pojazdu, ilość paliwa, ;

 

 • Przekazane dokumenty (o ile są przekazane) czyli:

 

 • książkę serwisową, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu, dokumenty gwarancyjne;

 

 • Wyposażenie pojazdu czyli:

 

 • Koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, klucz do kół, podnośnik i inne elementy pozostawione w pojeździe;

 

 • Uwagi o stanie technicznym pojazdu min:

 

 • Stopień zabrudzenia tapicerki samochodowej;

 

 • Uszkodzenia wnętrza pojazdu (ułamane plastiki, braki w karoserii albo tapicerce);

 

 • Uszkodzenia zewnętrzne, (uszkodzenia karoserii, uszkodzenia szyb, kół, alufelg, lusterek, anten, lamp, listw bocznych itp.);

 

 • Uszkodzone elementy podlegające wymianie czyli te, które chcemy aby mechanik nam wymienił, warto jest wskazać uszkodzone elementy co do których nie chcemy aby podlegały wymianie o ile takie występują np. chcemy aby mechanik wymienił nam zawieszenie, ale nie chcemy aby wymieniał nam dziurawy tłumik.

Poza spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, bezpiecznym jest spisanie umowy o dzieło, w której wskażemy dodatkowo, które elementy będą podlegały wymianie oraz jakie części zostaną do tego użyte, czy będą to części nowe czy używane, jeżeli nowe to czy oryginalne czy zamienniki, dostarczone przez nas czy przez mechanika. Dodatkowo należy wskazać, termin wykonania usługi oraz cenę za jaką ma być naprawiony pojazd. Dobrze jest wskazać w umowie, że jeżeli naprawa będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami, lub ceną większą niż ustalona pierwotnie to koniecznym będzie kontakt z nami warsztatu, który powinien nas o tym poinformować oraz ustalić zmianę warunków naprawy pojazdu.

Zawarcie wszystkich wyżej wskazanych elementów w protokole zdawczo-odbiorczym pomoże nam uniknąć ewentualnych niedomówień pomiędzy nami a warsztatem samochodowym np. w przypadku w którym zauważymy że nasz pojazd ma otarcia lakieru, czy uszkodzenia tapicerki, których nie miał w momencie oddania go do warsztatu, natomiast wskazanie cen i elementów podlegających wymianie pomoże uniknąć dodatkowych niezaplanowanych przez nas kosztów, o których nie mieliśmy pojęcia oddając pojazd do warsztatu.

W kolejnym artykule opiszę powtarzające się coraz częściej oszustwa warsztatów oraz opiszę jak można się przed nimi chronić.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Na co zwracać uwagę przy zakupie używanego samochodu

W tym artykule opiszę na co zwracać uwagę, przy zakupie używanego samochodu.

Kupno nowego samochodu, który pochodzi bezpośrednio z salonu to wydatek na który nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego większość z nas decyduje się na zakup pojazdu z rynku wtórnego, jednakże wiąże się to z pewnymi trudnościami zarówno w wyborze odpowiedniego modelu, jak i jego stanu technicznego. Z kolei pojazdy używane mogą pochodzić z importu z zagranicy lub też będąc zakupione w polskich salonach samochodowych.

Część kupujących wyznaje zasadę, która mówi o tym, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup pojazdu pochodzącego z polskiego salonu, ponieważ będziemy znali jego historię, możemy liczyć na uczciwego sprzedawcę, który poruszał się nim od momentu zakupu z salonu, jeżeli był serwisowany w ASO dostaniemy jego historię. Jest w tym wiele prawdy, wskazać jednak trzeba, że takie pojazdy są często o wiele bardziej wyeksploatowane niż te sprowadzane z zagranicy. Z drugiej strony pojazd sprowadzony z zagranicy ma nieznaną nam historię. Ciężko jest sprawdzić historię takiego pojazdu, ponieważ dealerzy samochodowi sprzedający samochody w Polsce zazwyczaj nie mają dostępu do historii serwisowych pojazdów zakupionych za granicą. Dodatkowo często spotykamy się z przypadkami sprowadzania uszkodzonych pojazdów, które z kolei remontowane są w Polsce i sprzedawane jako bezwypadkowe.

Dlatego też, za każdym razem musimy sprawdzać nie tylko stan techniczny pojazdu ale i w miarę możliwości jego historię. Dokonując zakupu pojazdu warto poprosić o pomoc zaprzyjaźnionego mechanika lub firmy specjalizujące się w tej materii. Na aukcjach internetowych niejednokrotnie można znaleźć ogłoszenia dotyczące usługi profesjonalnej pomocy przy zakupie pojazdu.

Jeżeli mamy już wstępnie wybrany pojazd, osobę która sprawdzi z nami pojazd, warto jest na samym początku dokonać jazdy próbnej pojazdu oraz sprawdzić go w serwisie samochodowym. Większość ze stacji kontroli pojazdów, a także warsztatów mechanicznych oferuje kompleksowe sprawdzenie pojazdu, który ma zostać zakupiony. Sprawdzenie to polega min.:

 • Sprawdzeniu powłoki grubości lakieru;

 

 • Sprawdzeniu układu napędowego;

 

 • Sprawdzenie układu kierowniczego;

 

 • Sprawdzenie kompresji silnika;

 

 • Sprawdzenie stanu zawieszenia pojazdu;

 

 • Sprawdzenie wydolności turbosprężarek.

Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na pracę silnika, to czy z jego wnętrza nie wydobywają się dziwne odgłosy, na pracę skrzyni biegów, kolor spalin wydobywających się z auta, stan tapicerki samochodowej, rozmiar wytarcia elementów do włączania np. świateł, czy na grubość powłoki lakierniczej. Należy wskazać, że profesjonalny miernik powłoki lakierniczej można wypożyczyć w każdym mieście za kilkanaście złotych.

Stan pojazdu, zazwyczaj odzwierciedla jego przebieg. Jeżeli więc mamy pewne zastrzeżenia do liczby kilometrów wyświetlanych na liczniku, warto jest sprawdzić jego historię. Oczywiście duże znaczenie będzie miało przy tym w jakich warunkach poruszał się pojazd. Inny stan zastaniemy w pojeździe, który będzie miał co prawda dużą liczbę kilometrów na liczniku, ale będzie używany do jazdy głównie na autostradach czy drogach szybkiego ruchu a inaczej taki, który poruszał się wyłącznie po mieście.

Za każdym razem należy wziąć pod rozwagę stan pojazdu, jego wiek i prawdopodobną liczbę przejechanych kilometrów, którą można skonfrontować z przebiegami identycznych pojazdów, które są podawane w aukcjach na portalach zagranicznych serwisów aukcyjnych.

Jeżeli po analizie stanu technicznego pojazdu okazuje się, że pojazd nadaje się do zakupu, warto jest sprawdzić jego historię. Można tego dokonać udając się do autoryzowanego dealera pojazdów z zapytaniem o historię serwisową pojazdu. Jak już wspomniałem wcześniej, niejednokrotnie okazuje się że pojazd był sprowadzony z zagranicy i dostępu do takowej historii serwis nie posiada. Jednakże jeżeli był serwisowany w Polsce, dealer powinien nam udzielić takiej informacji, może być do tego potrzebna wizyta właściciela pojazdu, który wraz z dowodem rejestracyjnym oraz prawem jazdy poprosi o udostępnienie historii pojazdu.

Bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie czy pojazd nie został skradziony. Jeżeli ustalimy, że numery nadwozia wyglądają na nieprzerabiane, to czy pojazd nie był kradziony można sprawdzić podając numer VIN w jednostkach Policji czy w autoryzowanych serwisach samochodowych.

Podsumowując, należy wskazać, że dokonując zakupu pojazdu należy się kierować przede wszystkim „chłodną głową”. Pośpiech i wstępne zauroczenie pojazdem mogą okazać się zgubne, dlatego każdorazowo należy dokonać oceny stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do jego wieku, ceny i właściwości osobistych sprzedającego.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność komisu za cofnięty licznik sprzedanego pojazdu

Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności komisu za cofnięty licznik sprzedanego pojazdu na gruncie kodeksu cywilnego.

W poprzednich artykułach opisałem odpowiedzialność sprzedawcy za cofnięty licznik sprzedanego samochodu na gruncie kodeksu karnego. Wygląda ona nieco inaczej niż odpowiedzialność cywilna.

Rozważając istotę przedmiotowej sprawy należy dodać, że pokrzywdzony z tytułu zakupu pojazdu z cofniętym przebiegiem poza złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na gruncie kodeksu karnego, może również dochodzić swoich praw na gruncie prawa cywilnego, jednakże odpowiedzialność sprzedającego kształtuje różnie w zależności od tego czy sprzedającym jest osoba prywatna do której należy pojazd czy komis, który zajmuje się profesjonalną sprzedażą pojazdów.

Jeżeli zakupiony przez nas pojazd ma cofnięty licznik a jest zakupiony w komisie to w takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy o umowie komisu.

Art. 765 § 1 kodeksu cywilnego mówi o tym, że „przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Oto cechy charakterystyczne dla umowy komisu:

 • właściciel komisu (komisant) zobowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomej, np. samochodu;

 

 • sprzedaż lub kupno rzeczy odbywa się na rachunek oddającego je w komis (komitenta);

 

 • właściciel komisu sprzedaje lub kupuje rzeczy w imieniu własnym;

 

 • właściciel komisu ma prawo do prowizji w zamian za usługę sprzedaży rzeczy ruchomych.

Jak wynika z powyższego komis dzieli się na tzw. komis kupna (czyli w ramach takiej umowy przedsiębiorca kupuje pewne rzeczy i otrzymuje za to prowizję) oraz komis sprzedaży, na zasadzie którego działają m. in. komisy samochodowe.

Komisant obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy.

Zgodnie z art. 770. § 1. komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.

Mając na uwadze treść powyższych przepisów należy wskazać, że kupujący jest chroniony w zakresie wad rzeczy sprzedawanej przez komisanta. Odnosząc to do cofniętego przebiegu pojazdu, należy wskazać, że właściciel komisu odpowiada za wadę pojazdu w postaci cofniętego przebiegu, która obniża wartość pojazdu, jeżeli nie poinformował kupującego o niej w momencie sprzedaży.

Komis w którym dokonujemy wstępnego sprawdzenia pojazdu jest zobowiązany umożliwić kupującemu odpowiednie warunki do:

 • dokonania wyboru pojazdu;

 

 • sprawdzenia jego stanu technicznego;

 

 • funkcjonowania jego podzespołów;

 

 • sprawdzenia historii pojazdu min. tego czy nie widnieje w bazie pojazdów skradzionych.

Jeżeli sprawdzenie pojazdu na miejscu jest niemożliwe lub dla nas niewystarczające sprzedający powinien udać się z nami na wybraną przez nas stację diagnostyczną w celu dokładnego zbadania pojazdu, oczywiście kupujący powinien pokryć wszelkie koszty związane ze sprawdzeniem pojazdu.

Jeżeli pojazd ma wady, możemy złożyć reklamację, natomiast jeżeli została udzielona gwarancja to możemy wybrać czy korzystamy z gwarancji czy rękojmi. Odpowiedzialność komisu za wady, o których dowiedzieliśmy się po zakupie pojazdu w przypadku rękojmi trwa dwa lata od jego wydania. Jeżeli w tym terminie ujawnią się wady auta, które nie wynikają z jego użytkowania, to odpowiedzialność za ich wystąpienie ciąży na sprzedawcy.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia uzyskania informacji o wadzie. W tym samym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. Jeśli kupujący żądał naprawy lub wymiany rzeczy, termin do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy liczy się dopiero od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

Podsumowując należy wskazać, że kupując pojazd od komisu samochodowego będącym profesjonalnym pośrednikiem z zakresu sprzedaży pojazdów, jesteśmy chronieni przed oszustwem cofania przebiegu pojazdu. Jeżeli kupujący uzyska informację o tym, że zakupiony pojazd ma cofnięty licznik należy zgłosić ten fakt w przeciągu roku od dnia w którym powziął o tym informację, jednak nie później niż w ciągu dwóch lat od momentu w którym zakupu pojazdu. W takim przypadku właściciel komisu powinien naprawić wynikłą stąd szkodę w postaci wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy usunięcia wadę, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez właściciela komisu. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, jeśli wada będzie nieistotna.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność sprzedającego pojazd będącego osobą prywatną za cofnięty licznik na gruncie kodeksu cywilnego.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności za cofnięty licznik pojazdu na gruncie kodeksu cywilnego.

W poprzednich artykułach opisałem przestępstwo oszustwa wynikające ze sprzedaży pojazdu z cofniętym przebiegiem na gruncie kodeksu karnego.

Rozważając istotę przedmiotowej sprawy należy dodać, że pokrzywdzony z tytułu zakupu pojazdu z cofniętym przebiegiem poza złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na gruncie kodeksu karnego, może również dochodzić swoich praw na gruncie prawa cywilnego, jednakże odpowiedzialność sprzedającego kształtuje różnie w zależności od tego czy sprzedającym jest osoba prywatna do której należy pojazd czy komis albo inna osoba, która zajmuje się profesjonalną sprzedażą pojazdów. Polski system prawny wyróżnia ustawową odpowiedzialność sprzedawcy gdy kupujący nie jest konsumentem lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jeżeli kupujący jest konsumentem.

Jeżeli zakupiony przez nas pojazd ma cofnięty licznik a jest zakupiony od osoby prywatnej to w takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jeżeli okaże się, że pojazd który zakupiliśmy od osoby prywatnej (nawet jeżeli prowadziła działalność gospodarczą ale nie była związana z profesjonalna sprzedażą pojazdów) ma cofnięty przebieg to możemy żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Takie uprawnienie przysługuje nam na podstawie art. 556 kodeksu cywilnego który mówi o tym, że „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Z kolei art. 556 § 1 kodeksu cywilnego mówi o tym, że „wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Zgodnie z art. 556 § 1 kc. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne także przy sprzedaży rzeczy używanej.

Odnosząc się do powyższego przepisu należy wskazać, że pojazd, który ma cofnięty licznik o kilka-kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, z pewnością nie ma właściwości jakie by miał przy przebiegu prawdziwym. Cofnięcie przebiegu zmniejsza jego wartość z uwagi na to, że pojazdy z większym przebiegiem zazwyczaj mają niższą cenę. Należy przypomnieć, że powyższe przepisy nie mają zastosowania w przypadku, w którym kupujący wiedział o cofniętym przebiegu pojazdu.

W powyższym przypadku kupujący może:

 • Odstąpić od umowy sprzedaży

 

 • Żądać obniżenia ceny

Należy wskazać, że osoba, która zakupiła używany pojazd z cofniętym przebiegiem może przede wszystkim odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Spowodowane jest to tym, że wymiana rzeczy wadliwych na wolną od wad, ponieważ uprawnienie to przysługuje gdy rzecz oznaczona jest co do gatunku natomiast pojazdy oznaczone są co do tożsamości. Jeżeli chodzi o usunięcie wady to możliwe jest jedynie w sytuacji gdy sprzedawca jest twórcą rzeczy, a sprzedawane pojazdy są produkowane przez inne podmioty.

W kolejnym artykule opiszę jakie kroki należy podjąć by skutecznie odstąpić od umowy zakupu pojazdu oraz jak korzystać z przysługującego nam do tego uprawnienia.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Uszkodzenie pojazdu przez pracowników warsztatu a szkoda powstała w wyniku zdarzeń losowych

Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności warsztatu za szkody powstałe w wyniku pozostawienia pojazdu na czas jego naprawy.

Możemy jednakże odróżnić dwa przypadki uszkodzenia pojazdów:

 1. pojazd ulega uszkodzeniu w wyniku działania pracownika warsztatu, czy urządzeń służących do naprawy pojazdów i związany jest bezpośrednio z wykonywaniem usługi lub jazdy próbnej,

 2. dochodzi do uszkodzenia pojazdów w skutek siły wyższej czy np. kradzieży i związany jest z dopuszczeniem do powstania uszkodzeń, w czasie gdy pojazd znajduje się na terenie warsztatu i w jego pieczy.

Uszkodzenie pojazdu podczas naprawy nie wiąże się z trudnościami związanymi z dochodzeniem z tego tytułu roszczeń. Po oddaniu pojazdu, możemy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzić jakie uszkodzenia powstały w wyniku pozostawienia pojazdu w warsztacie. Warsztatom trudno jest udowodnić, że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Awarie narzędzi czy błędy pracowników obciążają warsztat na zasadzie domniemania faktycznego w zakresie niewłaściwie prowadzonych czynności. Ponadto jeżeli warsztat odda naprawę jakiejś części pojazdu podwykonawcy to odpowiada jak za własne działania.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć, takie zdarzenia mogą doprowadzić do sytuacji, za które warsztat nie będzie odpowiadał. W przypadku powstania szkody w czasie pozostawania samochodu na terenie warsztatu, ale poza czasem faktycznej naprawy, jest nieco więcej okoliczności, za które warsztat odpowiedzialności nie ponosi.

Przykładem takich zdarzeń może być np.

 • kradzież pojazdu z ogrodzonego i zamkniętego terenu warsztatu w sytuacji w której warsztat należycie go zabezpieczył;

 • zniszczenie pojazdów wskutek pożaru, który przeniósł się z sąsiedniego budynku na warsztat;

 • uderzenie pojazdem przez jednego klienta warsztatu we właściwie zaparkowany pojazd drugiego.

Takie sytuacje stanowią podstawę do uwolnienia się warsztatu od odpowiedzialności za pozostawione pojazdy.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której pracownik podczas jazdy próbnej rozbija pojazd wskutek np. niespodziewanego wtargnięcia zwierzęcia z lasu na jezdnię. Pojazd będący pod nadzorem warsztatu zostaje uszkodzony z powodu tego że pracownik w sposób zawiniony nie dostosował sposobu jazdy do sytuacji na drodze.

Dlatego też, należy każdorazowo rozpatrywać konkretną sytuację, dopiero wtedy można stwierdzić czy doszło do zawinionego przez warsztat uszkodzenia pojazdu czy doszło do tego w wyniku siły wyższej czy też działania osób trzecich.

Podsumowując należy wskazać, że odpowiedzialność warsztatu uzależniona jest przede wszystkim od tego czy uszkodzenia powstały w wyniku działania pracowników warsztatu czy zdarzeń losowych. Jeżeli mówimy o kradzieży, odpowiedzialność warsztatu zależała będzie od tego czy warsztat zabezpieczył prawidłowo pojazd przed jego kradzieżą.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność warsztatu za kradzież pojazdu pozostawionego do naprawy

Celem niniejszego artykułu jest opisanie odpowiedzialności warsztatu samochodowego za kradzież pozostawionego na terenie warsztatu pojazdu.

Zlecając warsztatowi mechanicznemu przeprowadzenie naprawy pojazdu, często zdarza się, iż naprawa nie może zostać wykonana „od ręki”. Poważniejsze naprawy mogą pociągać za sobą konieczność pozostawienia pojazdu na terenie zakładu na kilka – kilkanaście dni. Rodzi się to z uzasadnioną obawą bezpieczeństwa pozostawionego pojazdu i ewentualnej odpowiedzialności za jego kradzież.

Niestety może dojść do sytuacji, w której nasz pojazd zostanie skradziony. Nasuwa się pytanie jaką odpowiedzialność ponosi w takiej sytuacji warsztat samochodowy.

Do powyższej kwestii odniósł się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2004 r. (sygn. akt V CK 234/04), który stwierdził, że oddający samochód do naprawy w równym stopniu oczekuje, że zostanie on naprawiony, jak i że będzie mógł go odebrać z warsztatu w stanie nie gorszym niż wówczas, gdy oddawał go do naprawy. Dlatego też oddanie samochodu do naprawy stanowi w opinii Sądu Najwyższego umowę mieszaną, do której należy stosować przepisy regulujące umowę o dzieło i umowę przechowania.

Właściciel warsztatu samochodowego ma obowiązek dbać o to, by nie uległ w międzyczasie uszkodzeniu bądź utracie. Jeżeli natomiast nasz pojazd zostanie skradziony, warsztat może ponieść odpowiedzialność cywilną wobec klienta, któremu skradziono pojazd pozostawiony na terenie warsztatu samochodowego.

Inną kwestią jest to, czy warsztat lub ściślej właściciel warsztatu, dołożył należytej staranności w przechowaniu naszego pojazdu. Bardzo ważne w tym przypadku będzie to czy zostały uruchomione systemy alarmowe w pojeździe czy w obiekcie, w którym był przechowywany pojazd, czy kluczyki i dokumenty były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie albo czy bramy wjazdowe do warsztatu były zamknięte.

Jeżeli jednak nasz pojazd zostanie skradziony z warsztatu, możemy dochodzić od właściciela warsztatu zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości poniesionej szkody, natomiast odpowiedzialność warsztatu będzie zależała od tego czy dochował on należytej staranności w zabezpieczeniu pojazdu w trakcie przebiegu jego naprawy. Odpowiedzialność właściciela warsztatu uzależniona jest wówczas od wykazania naruszenia przez niego należytej staranności w przechowaniu samochodu w trakcie naprawy.

Często zdarza się jednak, że warsztaty samochodowe mają wykupione ubezpieczenie OC, które obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ale i tu zapewne ubezpieczyciel będzie dochodził tego czy pojazd został należycie zabezpieczony. Ostatnim rozwiązaniem jest wypłata odszkodowania z polisy AC, jednakże w tym przypadku utracimy zniżki przy zakupie kolejnego ubezpieczenia.

Podsumowując należy wskazać, że to z którego ze źródeł będziemy dochodzić zwrotu poniesionej szkody będzie zależało od okoliczności w jakich doszło do kradzieży pojazdu.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk i Apl. Adw. Adrian Kossak

Aplikant Adwokacki Adrian Kossak – e – mail: kossak@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel./fax +48 698 664 562

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy