Post

Jak rozliczyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu firmowego po wypadku?

 Jeśli Twój samochód służbowy uczestniczył w wypadku komunikacyjnym, który został spowodowany przez innego kierowcę, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC. Jak prawidłowo rozliczyć odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń i koszty z tym związane po kolizji z udziałem pojazdu firmowego.

Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód służbowy?

Kwota odszkodowania otrzymana od towarzystwa ubezpieczeniowego za naprawę pojazdu, który był wykorzystywany w działalności przedsiębiorcy, stanowi przychód i powinna zostać opodatkowana w dacie wypłaty. Przychód ten nie zostanie ujęty w ewidencji podatkowej niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jest poszkodowanym w wypadku, czy też otrzymał odszkodowanie z polisy OC. Wszystko zależy od tego, czy samochód posiada dobrowolne ubezpieczenie. Organy podatkowe uważają, że ubezpieczenie dobrowolne powinno być określane jako ubezpieczenie autocasco. Polisa AC. Polisa NNW bez ubezpieczenia AC nie pokrywa kosztów naprawy pojazdu. Koszt naprawy samochodu służbowego. Poza wymogiem posiadania ubezpieczenia dobrowolnego ustawodawca nie dodał żadnego warunku, który pozwalałby na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Należy zwrócić uwagę na ogólne zasady ustalania, które wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Art. 22 ust. 1 (ustawy o PIT) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania źródła przychodów. Za takie koszty będą więc uznane wydatki na naprawę pojazdu firmowego.

2 sposoby rozliczenia środków otrzymanych z odszkodowania powypadkowego

1. dla przedsiębiorcy posiadającego polisę OC i AC Jeżeli samochód przedsiębiorcy był objęty w chwili wypadku jednocześnie polisą OC i dobrowolną polisą AC, to całość odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela stanowi przychód przedsiębiorcy w dniu faktycznej wypłaty pieniędzy, a nie w momencie przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jeżeli rozliczenie następuje pomiędzy warsztatem naprawczym a ubezpieczycielem, wówczas koszt naprawy również stanowi przychód dla przedsiębiorcy. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na naprawę pojazdu firmowego również są kosztem uzyskania przychodu. Nie ma ograniczeń co do wysokości kosztów naprawy, które można łatwo pokryć, jeśli samochód jest ujęty w ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca prowadzący PKPiR powinien dokonać następujących zapisów: przychód z tytułu odszkodowania należy ująć w kolumnie 8 KPiR, czyli Jako pozostałe przychody w dacie otrzymania, koszty poniesione z tytułu naprawy należy ująć w kolumnie 13 PKPiR, czyli Jako pozostałe wydatki na podstawie faktur VAT. Jeżeli samochód nie jest zaliczany do środków trwałych firmy, ale stanowi własność przedsiębiorcy i jest wykorzystywany do celów służbowych, to maksymalną kwotą, jaką można odliczyć, jest limit wynikający z tzw. kilometrówki - tj. Na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Tylko posiadacze polisy AC mogą odliczyć straty z tytułu likwidacji lub całkowitej utraty pojazdu. Jeżeli samochód służbowy zostanie uszkodzony w stopniu przekraczającym koszty naprawy, stratę należy ująć w kosztach firmy. Niepodważalna wartość pojazdu do chwili wypadku stanowi koszt firmy. Można również uwzględnić szkodę, która nie została pokryta przez ubezpieczyciela. Tzw. "kilometrówka" ogranicza straty wynikające z likwidacji prywatnych samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

2. dla przedsiębiorców posiadających polisę OC (nie posiada dodatkowego ubezpieczenia AC). Jeżeli samochód przedsiębiorcy w dniu wypadku nie był objęty ubezpieczeniem OC, odszkodowanie nie stanowi całego przychodu firmy. O przychodzie przedsiębiorcy zadecyduje dopiero różnica między wypłaconym odszkodowaniem a poniesionymi przez niego wydatkami na naprawę samochodu firmowego.